นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      " โรงเรียนบ้านปากปัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม     รู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"


Comments