ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านปากปัด  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2506    โดยชาวบ้านปากปัดได้ช่วยกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง   และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11   พฤษภาคม  2506โดยมีนายอรุณ ปุสเทพ   นายอำเภอเชียงคาน  พร้อมด้วยนายสาลี  สุนทราวิรัตน์   ศึกษาธิการอำเภอเชียงคานมาประกอบพิธีเปิด  โดยใช้ศาลาวัดท่าข้ามบ้านปากปัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  มีนายปรเมศวร์ ผาจิระวัฒนชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด  24   คน   ชาย   17   คน  หญิง 7   คน  จนกระทั่งเมื่อปี  พ.ศ. 2523  ได้ย้ายมาเรียนอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน บนเนื้อที่  16   ไร่   โดยนายทองหนัก  อินตะ  ได้บริจาคที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ และในปีเดียวกันก็ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน  แบบ ป. 1  ซ. ขนาด  3  ห้องเรียน ราคาก่อสร้าง 390,000 บาท  เสียหายทั้งหลัง และในปี พ.ศ.  2523  นั่นเองทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป. 1   ฉ.  ขนาด   2  ห้องเรียน  ราคาก่อสร้าง   260,000  บาท

Comments