วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)  

มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม  ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับเทคโนโลยีมาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วนตนเอง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

3.   ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะ

4.   พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียน

5.   ส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


Comments